Garden Gate

CIDBIA Updates

Staying safe and preventing fires in the neighborhood

There has been a recent increase in fires in the Chinatown-International District that have caused damage to businesses and property. The Seattle Fire Department has put together a list of tips to prevent fire and increase safety in your home or business. The tips are attached to this email in English, Vietnamese and Chinese. We encourage you to read the list and educate your team to prevent future fires.

Gần đây đã có sự gia tăng các vụ cháy ở Khu Phố Quốc tế gây thiệt hại cho các cơ sở kinh doanh và tòa nhà. Sở Cứu Hỏa Seattle đã tổng hợp một danh sách lời khuyên để ngăn ngừa hỏa hoạn và tăng cường an toàn trong nhà hoặc cơ sở kinh doanh của bạn. Các lời khuyên được đính kèm trong email này bằng tiếng Anh, tiếng Việt, và tiếng Trung. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc danh sách và giáo dục nhóm của bạn để ngăn ngừa hỏa hoạn trong tương lai.

最近,唐人街國際區的火災有所增加,對企業和財產造成了損害。西雅圖消防局匯總了一系列提示,以防止火災並提高您的家庭或企業的安全性。提示以英語、越南語和中文附在這封電子郵件中。我們鼓勵您閱讀清單並教育您的團隊以防止未來發生火災。

Fire Prevention Tips - English

Fire Prevention Tips - Vietnamese

Fire Prevention Tips - Chinese